copyright

Euronet Internet en het Euronet Internet logo zijn beide gedeponeerde merken van Euronet Communications BV. Het geheel van inhouden, pagina's, scripts en iconen over Online.nl, behoort toe aan Euronet Communications BV., tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Alle rechten van reproductie of presentatie zijn aan alle landen voorbehouden. De logo's en merken van Apple Computer, Inc., Microsoft Corp., en van alle andere bedrijven en producten, gepresenteerd op de Online site, behouden hun eigen auteursrechten.

Meer over EuroNet Internet

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op de website worden door Online slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Online garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Online is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Online is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Online behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, en/of de overeengekomen voorwaarden.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Online zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij Online hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze gebruikersvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.