algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor EuroNet Internet Diensten

 1. Artikel 01. Definities
 2. Artikel 02. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 3. Artikel 03. Abonnement
 4. Artikel 04. Gebruik van de EuroNet Internet Diensten
 5. Artikel 05. Aanbiedingen en aanvullende diensten
 6. Artikel 06. Beschikbaarheid van de EuroNet Internet Diensten
 7. Artikel 07. Breedbanddiensten
 8. Artikel 08. Service Desk; informatie
 9. Artikel 09. Aansprakelijkheid
 10. Artikel 10. Auteursrecht/Intellectuele Eigendom
 11. Artikel 11. Gegevensbescherming
 12. Artikel 12. Prijzen
 13. Artikel 13. Betaling
 14. Artikel 14. Duur en beëindiging van het Abonnement
 15. Artikel 15. Verjaring
 16. Artikel 16. Geldigheid bepalingen
 17. Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 01. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen gebruikt, die de daarbij aangegeven betekenis hebben:

1.1.

Abonnement: de overeenkomst tussen EuroNet en de Gebruiker op grond waarvan de Gebruiker gerechtigd is van de EuroNet Diensten gebruik te maken en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

1.2.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het Abonnement;

1.3.

Breedbanddiensten: type EuroNet Internet Dienst waarmee op hoge snelheid data kan worden ontvangen en verstuurd;

1.4.

E-mailadres: een door EuroNet Internet aan de Gebruiker, op zijn verzoek, ter beschikking gesteld uniek adres, waarmee elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden;

1.5.

EuroNet: een merk gebruikt onder licentie door M7 Group S.A., gevestigd te 2 rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Luxemburg, ingeschreven in het R.C.S. Luxemburg onder nummer B 148.073, met Vestigingsvergunning № 00143760/1;

1.6.

EuroNet Diensten: de door EuroNet op grond van het Abonnement te leveren diensten, bestaande uit onder meer (i) het verlenen van toegang tot het Internet, (ii) het tegen betaling verlenen van toegang tot door of namens EuroNet te leveren informatiediensten danwel aanvullende diensten, (iii) de mogelijkheid e-mail te ontvangen en te versturen via een E-mailadres, (iv) de mogelijkheid een Homepage te openen en te gebruiken en (v) het hosten of co-loceren van Websites, Homepages of computers, via welke informatie wordt aangeboden; (vi) het registreren van domeinnamen;

1.7.

Fair Use Policy: het redelijk gebruik door de Gebruiker van dataverkeer (upload en download), diskruimte en/of belasting van het Systeem, door EuroNet nader te preciseren in aan-vullende voorwaarden bij diensten waarop dit van toepassing is;

1.8.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die met EuroNet een abonnement heeft afgesloten of daartoe een aanvraag heeft ingediend;

1.9.

Gegevensbestanden: de door EuroNet verzamelde gegevens, zoals adresgegevens, betreffende de Gebruiker;

1.10.

Service Desk: de ondersteunende serviceverlening aan de Gebruiker met betrekking tot de EuroNet Diensten;

1.11.

Homepage: een op naam van de Gebruiker gemaakte Internet-pagina van beperkte omvang, bereikbaar onder het adres www.euronet.nl/users/…;

1.12.

Internet: een geheel van wereldwijd gekoppelde computernetwerken, host-computers, databanken, telecommunicatienetwerken en -voorzieningen;

1.13.

Leverancier Breedband Aansluiting: een telecommunicatie-aanbieder die de voor Gebruiker noodzakelijke (breedband)aansluiting levert zodat Gebruiker Breedbanddiensten door EuroNet geleverd kan krijgen;

1.14.

Netiquette: de wereldwijd gangbare regels voor het gebruik van (toepassingen van) het Internet;

1.15.

Software: door EuroNet op grond van het Abonnement ter beschikking gestelde programmatuur en gegevensdragers die toegang tot het Internet mogelijk maken;

1.16.

Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee de EuroNet Diensten ter beschikking worden gesteld;

1.17.

Toegangscode: de aan de Gebruiker verstrekte gebruikersnaam ("login") en/of het gebruikerswachtwoord ("password") van de Gebruiker;

1.18.

Verkeersgegevens: gegevens die de Gebruiker genereert op het Systeem door van de EuroNet Diensten gebruik te maken;

1.19.

Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina's, bereikbaar onder een domeinnaam welke aan de Gebruiker toebehoort.

Artikel 02. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor EuroNet Diensten alsmede op alle rechtsbetrekkingen tussen EuroNet en de Gebruiker, verbandhoudend met of voortvloeiend uit het Abonnement, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door EuroNet anders is aangegeven of tussen partijen overeengekomen.

2.2.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen voor een specifieke EuroNet Internet Dienst aanvullende voorwaarden van toepassing zijn waarvan de Gebruiker in kennis wordt gesteld alvorens de betreffende EuroNet Internet Dienst af te nemen.

2.3.

De toepasselijkheid van door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden wordt te allen tijde uitdrukkelijk door EuroNet van de hand gewezen.

2.4.

EuroNet Internet heeft het recht de Algemene Voorwaarden alsmede de overige voorwaarden van het Abonnement te wijzigen, welke wijzigingen ook gelden ten aanzien van reeds bestaande Abonnementen. EuroNet Internet zal daarbij de redelijke belangen van de Gebruiker in acht nemen. Deze wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door EuroNet, dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

2.5.

De Gebruiker heeft het recht het Abonnement te beëindigen binnen 30 (dertig) dagen na de hiervoor in artikel 2.4. vermelde bekendmaking indien de hiervoor bedoelde wijzigingen voor hem leiden tot een aanmerkelijke verzwaring van zijn verplichtingen, dan wel tot een dienstverlening die wezenlijk afwijkt van de dienstverlening zoals die gold voordat de wijzigingen van kracht werden.

Artikel 03. Abonnement

3.1.

Een Abonnement komt tot stand door:

 1. het retourneren van een volledig door de Gebruiker ingevuld en ondertekend inschrijfformulier; of
 2. telefonische aanmelding via een door EuroNet te bepalen telefoonnummer; of
 3. elektronische aanmelding, bijvoorbeeld via CD-ROM of de website van EuroNet;

een en ander conform de instructies van EuroNet, zoals deze door EuroNet van tijd tot tijd worden vastgesteld.

3.2.

Onverminderd het bepaalde in 3.3 en 3.4 zal EuroNet zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanmelding van de Gebruiker zorgdragen voor toegang van de Gebruiker tot de EuroNet Diensten. Het Abonnement gaat in op de dag dat EuroNet de Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord en eventueel de Software heeft verzonden aan het door de Gebruiker opgegeven adres dan wel wanneer EuroNet de ingang van het Abonnement aan de Gebruiker heeft bevestigd. De Toegangscode wordt niet elektronisch beschikbaar gesteld.

3.3.

EuroNet heeft het recht een aanvraag voor een Abonnement niet te accepteren indien daarvoor redelijke gronden bestaan, bijvoorbeeld na onderzoek, zulks ter bepaling aan EuroNet. EuroNet zal de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

3.4.

EuroNet behoudt zich het recht voor een aanvraag te weigeren indien de Gebruiker niet in Nederland woonachtig of gevestigd is en/of geen bank/girorekening aanhoudt bij een in Nederland kantoorhoudende bank/giro-instelling.

3.5.

Het Abonnement is persoonsgebonden en kan derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van EuroNet worden gebruikt door of overgedragen aan derden. De Gebruiker is niet gerechtigd derden toegang tot de EuroNet Diensten te verschaffen.

3.6.

De Gebruiker dient EuroNet onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn naam, adres, woonplaats, bank- of girorekening alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van het Abonnement.

Artikel 04. Gebruik van de EuroNet Internet Diensten

4.1.

De Gebruiker draagt zorg voor het deugdelijk functioneren van alle voor de toegang tot de EuroNet Internet Diensten en/of Internet benodigde software, hardware en randapparatuur en de aansluiting op een telecommunicatienetwerk.

4.2.

De Gebruiker is gehouden redelijke instructies van EuroNet ten aanzien van het gebruik van de EuroNet Diensten op te volgen. De Gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de Toegangscode door derden.

4.3.

EuroNet Internet verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijk informatie in het algemeen.

4.4.

EuroNet is gerechtigd wijzigingen in of aan haar Systeem voor toegang tot het Internet aan te brengen. Indien om redenen van kwaliteit en beschikbaarheid van de EuroNet Diensten dat noodzakelijk is, kan dat zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker. EuroNet is onder meer bevoegd wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, de loginprocedure, de Toegangscode, het E-mailadres en het adres van de Homepage. De kosten die voor de Gebruiker eventueel aan dergelijke wijzigingen verbonden zijn, blijven voor diens rekening.

4.5.

Het is de Gebruiker niet toegestaan de Software en/of overige door EuroNet geboden voorzieningen te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken, gegevensbestanden en/of programmatuur te beschadigen of onrechtmatig te gebruiken. Daarnaast is het de Gebruiker niet toegestaan met gebruikmaking van de Software en/of overige door EuroNet geboden voorzieningen te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, een Fair Use Policy, het Abonnement en/of de Netiquette. Onder deze handelingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan:

 1. spam: het verzenden van ongevraagde post per e-mail, al dan niet in grote hoeveelheden;
 2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 3. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 4. hacken: het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan.

4.6.

De Gebruiker vrijwaart EuroNet tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Gebruiker van het Abonnement, dan wel door het niet nakomen van de Gebruiker van zijn verplichtingen uit het Abonnement of deze Algemene Voorwaarden.

4.7.

EuroNet heeft het recht (onder meer ter voorkoming van overbelasting van het Systeem of hinder voor andere Internetgebruikers), bijvoorbeeld door middel van een Fair Use Policy, redelijke beperkingen te stellen aan transmissiesnelheden en hoeveelheden dataverkeer (upload en download), welke beperkingen per abonnementsvorm kunnen verschillen. Indien de Gebruiker deze beperkingen niet in acht neemt heeft EuroNet het recht de toegang tot de EuroNet Internet Diensten (tijdelijk) te beperken of aan de Gebruiker te ontzeggen. De administratie van EuroNet levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de Gebruiker.

4.8.

De Gebruiker zal de op het door hem gebruikte deel van de EuroNet Internet Diensten opgeslagen informatie (waaronder e-mail, FTP-sites) geregeld en/of op verzoek van EuroNet verwijderen. EuroNet heeft het recht informatie die ouder is dan drie maanden te verwijderen in verband met het functioneren van de EuroNet Diensten.

4.9.

De Homepage of Website zal maximaal de door EuroNet aangegeven hoeveelheid informatie kunnen bevatten, welke hoeveelheid kan verschillen per abonnementsvorm. Voor overschrijding of uitbreiding van deze maximale hoeveelheid informatie kan EuroNet een toeslag aan de Gebruiker in rekening brengen.

Artikel 05. Aanbiedingen en aanvullende diensten (ongewijzigd)

5.1.

Voor een optimale service en dienstverlening informeert EuroNet Internet de Gebruiker over aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die door EuroNet Internet worden aangeboden.

5.2.

Als de Gebruiker daarom verzoekt, zal EuroNet Internet de toezending van informatie als bedoeld in het vorige lid staken en kan hij te allen tijde kosteloos verzet aantekenen bij EuroNet Internet tegen de toezending van deze informatie.

5.3.

Alle aanbiedingen van EuroNet, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 06. Beschikbaarheid van de EuroNet Internet Diensten  

6.1.

EuroNet streeft er naar de EuroNet Diensten 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. De EuroNet Diensten kunnen tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn als gevolg van noodzakelijk onderhoud.

6.2.

In geval van een niet aan EuroNet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Abonnement worden de verplichtingen van EuroNet opgeschort. Als niet aan EuroNet toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval aangemerkt: storingen in de verbindingen van en met het Internet, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van EuroNet liggen of voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.

6.3.

EuroNet is gerechtigd veranderingen in de EuroNet Diensten aan te brengen na voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker en met inachtneming van diens redelijke belangen. EuroNet is onder meer bevoegd tot het wijzigen van de inbelnummers, de login-procedure, de Toegangscode, het E-mail adres en het adres van de Homepage. De kosten die voor de Gebruiker eventueel aan dergelijke wijzigingen verbonden zijn, blijven voor diens rekening.

Artikel 07. Breedbanddiensten (ongewijzigd)

7.1.

De Breedbanddiensten van EuroNet Internet kunnen om technische redenen slechts geleverd worden aan Gebruikers die beschikken over een (breedband)aansluiting die voor de betreffende Breedbanddienst geschikt is.

7.2.

Zodra de aansluiting van de Gebruiker door de Leverancier Breedband Aansluiting (en/of andere derden) geschikt is gemaakt voor die Breedbanddienst en de Gebruiker de benodigde overeenkomst met de Leverancier Breedband Aansluiting heeft gesloten, kan de Breedbanddienst van EuroNet Internet worden geleverd.

7.3.

EuroNet Internet is geen partij bij de tussen de Gebruiker en in het vorige lid bedoelde leverancier gesloten overeenkomst en kan zodoende door geen van beide partijen aangesproken worden op nakoming van verplichtingen en/of vergoeding van schade voortvloeiende uit die overeenkomst.

Artikel 08. Service Desk; informatie

8.1.

De afdeling Customer Service Department ("CSD") van EuroNet bestaat uit de afdeling Service Desk, implementatie en de administratie.

8.2.

De Gebruiker heeft, op door EuroNet aangegeven tijdstippen, toegang tot de Service Desk van EuroNet voor ondersteunende service van de EuroNet Diensten. De kosten in verband met het bereiken van de Service Desk worden door de Gebruiker gedragen.

8.3.

De informatie die wordt verschaft door middel van de afdeling CSD wordt met de nodige zorg samengesteld. EuroNet kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de onjuistheid, onvolledigheid of verkeerde interpretatie van die informatie.

8.4.

De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan door medewerkers van CSD verstrekte informatie. Handelingen die de Gebruiker verricht op grond van door medewerkers van CSD verstrekte informatie komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

8.5.

Een beroep van de Gebruiker op de medewerkers van CSD voor ondersteunende service wordt aangemerkt als instemming van de Gebruiker met inzage in diens Gegevensbestanden en Verkeersgegevens door medewerkers van CSD, voor zover een en ander nodig is voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de Gebruiker.

Artikel 09. Aansprakelijkheid

9.1.

Het digitaal en/of elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie brengt risico's met zich mee op het gebied van inhoud en beveiliging van de data. EuroNet is mede gezien deze risico's niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, dan wel verband houdend met:

 1. aantasting van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht;
 2. alsmede verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie.

9.2.

EuroNet Internet is mede gezien deze risico's niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, dan wel verband houdend met: aantasting van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht; alsmede verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie.

9.3.

De vergoedingsplicht van EuroNet voor schade welke voortvloeit uit overlijden, dan wel lichamelijk letsel, is beperkt tot maximaal € 200.000,- (tweehonderd duizend euro) per gebeurtenis.

9.4.

EuroNet is niet aansprakelijk voor vermogensschade en/of indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van gebruikstijd, bedrijfsschade, gederfde winst, verlies van data en verlies van contract.

9.5.

Indien ten gevolge van één gebeurtenis meer dan één vordering tegen EuroNet ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de in de voorgaande leden gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid door EuroNet voldaan.

9.6.

De Gebruiker dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij EuroNet te melden. Schade welke niet binnen deze termijn ter kennis van EuroNet is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Gebruiker aannemelijk maakt dat melding niet eerder mogelijk was.

9.7.

De voorgaande bepalingen betreffende de beperking van aansprakelijkheid van EuroNet blijven buiten toepassing voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de bedrijfsleiding van EuroNet.

Artikel 10. Auteursrecht/Intellectuele Eigendom

10.1.

De Gebruiker verkrijgt uitsluitend een gebruiksrecht op de Software. De Gebruiker accepteert de toepasselijke en daarbij gevoegde of daarin verwerkte licentievoorwaarden. Indien de Gebruiker deze licentievoorwaarden niet accepteert, dient hij de Software terstond op eigen kosten te retourneren en zal het Abonnement niet tot stand komen, dan wel onmiddellijk eindigen.

10.2.

De (intellectuele) eigendomsrechten op de Software en de informatie(diensten) die EuroNet Internet aan de Gebruiker ter beschikking stelt of zal stellen, blijven berusten bij EuroNet Internet en/of haar toeleveranciers. Het voorgaande geldt eveneens voor aangebrachte wijzigingen in en aanvullingen op de Software.

10.3.

Het is de Gebruiker niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de Software openbaar te maken, te modificeren, te verveelvoudigen anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover een en ander noodzakelijk is voor gebruik dat het Abonnement uitdrukkelijk toestaat.

10.4.

Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de Software is het de Gebruiker niet toegestaan de in de Software voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de Software dan wel enig andere verwijzing naar EuroNet te wijzigen of te verwijderen.

10.5.

EuroNet vrijwaart de Gebruiker voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden ontstaan door het gebruik van door EuroNet beschikbaar gestelde (grafische) werken, de Software en overige schriftelijke informatie, mits de Gebruiker heeft voldaan aan het in dit artikel bepaalde en de Gebruiker EuroNet terstond omtrent aanspraken van derden in kennis stelt, de behandeling daarvan aan EuroNet overlaat en EuroNet desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorziet.

Artikel 11. Gegevensbescherming

11.1.

De Gebruiker verleent toestemming aan EuroNet om zijn of haar persoonsgegevens op te nemen en te verwerken in de persoonsregistratie van EuroNet welke benodigd is voor een goed beheer en exploitatie van haar Systeem en (administratieve) beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat alle abonnements- en Verkeersgegevens, is slechts toegankelijk voor EuroNet en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij EuroNet in het kader van de EuroNet Diensten derden inschakelt, redenen heeft om de kredietwaardigheid van een Gebruiker te (doen) onderzoeken, dan wel wanneer EuroNet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

11.2.

Door EuroNet te verwerken persoonsgegevens zijn aangemeld bij de daartoe bij wet aangewezen instantie die belast is met het toezien op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

11.3.

EuroNet kan, mede door het toepassen van cookies (kleine bestanden die op de computer van de Gebruiker worden achtergelaten), de abonnements- en Verkeersgegevens gebruiken teneinde de Gebruiker EuroNet aanbiedingen te doen, tenzij de Gebruiker aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

11.4.

EuroNet zal na beëindiging van het Abonnement de Gegevensbestanden van de Gebruiker behouden voor een periode van maximaal zes maanden, na afloop waarvan de Gegevensbestanden zonder verdere aankondiging kunnen worden vernietigd. EuroNet is niet verantwoordelijk voor de vernietiging van de Gegevensbestanden.

11.5.

EuroNet neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar Systeem, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie van de maatregelen.

11.6.

Gelet op de aan het gebruik van Internet en e-mail inherente risico's, kan EuroNet de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de Gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen. EuroNet zal de Gebruiker desgevraagd informeren over eventuele bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging van de EuroNet Diensten.

11.7.

De Gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door EuroNet worden aangehouden. De Gebruiker heeft tevens het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd.

11.8.

De Gebruiker heeft het recht op inzage in zijn gegevens zoals die door EuroNet Internet worden aangehouden. De Gebruiker heeft tevens het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens worden gecorrigeerd, verwijderd of afgeschermd.

Artikel 12. Prijzen

12.1.

Tenzij anders vermeld zijn de door EuroNet gehanteerde prijzen uitgedrukt in euro, exclusief B.T.W. en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.

12.2.

EuroNet is gerechtigd de voor de EuroNet Diensten of het Abonnement gehanteerde tarieven te wijzigen. EuroNet zal de Gebruiker tenminste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen.

12.3.

Indien EuroNet binnen drie maanden na het ingaan van het Abonnement gebruik maakt van de bevoegdheid als bedoeld in artikel 12.2 zal de Gebruiker het Abonnement schriftelijk kunnen beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen.

12.4.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de instandhouding van zijn aansluiting op een telecommunicatienetwerk, indien nodig voor toegang tot de EuroNet Diensten. De kosten van het gebruik van dergelijke netwerken zijn voor rekening van de Gebruiker en zullen door de betreffende aanbieder van telecommunicatiediensten rechtstreeks aan de Gebruiker gefactureerd worden.

Artikel 13. Betaling

13.1.

De door de Gebruiker verschuldigde abonnementsvergoeding wordt maandelijks bij vooruitbetaling door EuroNet in rekening gebracht. Gebruiksvergoedingen worden achteraf in rekening gebracht op basis van het werkelijk verbruik. EuroNet is gerechtigd in voorkomende gevallen van de Gebruiker vooruitbetaling of enige andere vorm van zekerheid tot nakoming van de verplichtingen uit het abonnement te verlangen.

13.2.

De vergoeding is afhankelijk van de duur van het Abonnement en verschuldigd en opeisbaar tien werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij de Gebruiker en EuroNet schriftelijk anders zijn overeengekomen. De datum van bijschrijving op de bank-/girorekening van EuroNet geldt als betalingsdag.

13.3.

Indien een factuur van EuroNet niet binnen tien werkdagen na dagtekening is betaald, kan EuroNet de uitvoering van het Abonnement overeenkomstig het onder artikel 14.2 bepaalde (eventueel tijdelijk) stopzetten. De Gebruiker is na afloop van de termijn een rente van één procent per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt als een volle maand gerekend.

13.4.

Indien de toegang tot de EuroNet Diensten op grond van het in artikel 14.2 bepaalde is geblokkeerd, is EuroNet gerechtigd om de daarmee verband houdende kosten, alsmede de kosten verband houdende met een eventuele deblokkering van de toegang tot de EuroNet Diensten, bij de Gebruiker in rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal € 40,-.

13.5.

Bezwaren tegen de hoogte van de door EuroNet in rekening gebrachte en/of afgeschreven bedragen dient de Gebruiker zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na dagtekening van de factuur c.q. afschrijving schriftelijk te melden met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond van de klachten. Na het verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft de Gebruiker afstand gedaan van zijn vermeende rechten.

13.6.

Incassokosten, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de Gebruiker. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten wordt gefixeerd op een percentage van 15% (vijftien procent) van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 40,-. EuroNet behoudt te allen tijde het recht de werkelijk gemaakte incassokosten op de Gebruiker te verhalen.

Artikel 14. Duur en beëindiging van het Abonnement

14.1.

Het Abonnement wordt aangegaan voor de termijn als bepaald bij het Abonnement. Na verloop van deze termijn wordt het Abonnement voortgezet voor onbepaalde tijd onder dezelfde voorwaarden, tenzij anders overeengekomen. Na verlenging is de Gebruiker gerechtigd het Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van 30 kalenderdagen op te zeggen. In geen geval zal de voortijdige beëindiging van het Abonnement door de Gebruiker kunnen leiden tot restitutie van betaalde (abonnements)vergoedingen.

14.2.

EuroNet is gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de EuroNet Diensten al dan niet tijdelijk te blokkeren indien de Gebruiker één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement jegens EuroNet niet behoorlijk nakomt en indien de Gebruiker in strijd handelt met artikel 4 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden.

14.3.

Indien het Abonnement als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker eindigt voor afloop van de termijn als bepaalde bij het Abonnement is de Gebruiker gehouden de voor de EuroNet Diensten verschuldigde (abonnements)vergoedingen te voldoen. Indien EuroNet als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker de toegang tot de EuroNet Diensten (tijdelijk) blokkeert is de Gebruiker niettemin de vergoedingen, die verband houden met het Abonnement, verschuldigd gedurende de periode van deze blokkering.

14.4.

EuroNet is gerechtigd het Abonnement zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Gebruiker:

 1. aan EuroNet valse en/of verkeerde gegevens heeft doorgegeven;
 2. heeft nagelaten juiste gegevens of wijzigingen (tijdig) door te geven;
 3. het Abonnement onder valse voorwendselen is aangegaan;
 4. komt te overlijden, dan wel wordt geliquideerd;
 5. faillissement heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard;
 6. in surséance van betaling verkeert dan wel surséance van betaling heeft aangevraagd;
 7. onder curatele of bewind is gesteld, of op enige andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 8. de doelstelling van zijn onderneming wijzigt of zijn onderneming staakt dan wel overdraagt aan een derde.

Artikel 15. Verjaring

15.1

Alle rechtsvorderingen van de Gebruiker jegens EuroNet uit hoofde van het Abonnement verjaren na verloop van één jaar, behoudens bepalingen van dwingend recht.

15.2.

De verjaringstermijn vangt aan op de dag waarop de relevante verplichting uit het Abonnement opeisbaar wordt.

Artikel 16. Geldigheid bepalingen

16.1

Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zullen blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen deze geacht worden vervangen te zijn door bepalingen van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid onderworpen zijn.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1.

Op deze Algemene Voorwaarden en het Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

17.2.

Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met het Abonnement zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.